Viverius Education

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju SPP) so splošni pogoji poslovanja Viverius - Inštituta za razvoj digitalnega zdravja, Prevalje (v nadaljevanju ponudnik) in opredeljujejo pogoje, obseg in načine izvajanja oz. opravljanja storitev, pravice in obveznosti med ponudnikom in naročniki, ter uporabniki storitev. Storitve, za katere določila teh SPP veljajo, so naslednje:

- storitve spletnih izobraževanj
- storitve priprave in izdelave tečajev in seminarjev,
- storitve oddaje spletnega oglaševalskega prostora.

Razmerje med ponudnikom in naročnikom ureja poleg veljavne zakonodaje še sklenjen dogovor, katerega sestavni del so tudi SPP. SPP dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenima strankama v isti pogodbi in praviloma zavezujejo tako kot ti pogoji.
Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb spodaj navedenih členov.
Spremembe pogojev poslovanja so vidne na spletni strani https://www.viverius-education.com/pogoji.php.


1.Člen: Plačilni pogoji

1. Za uporabo naših storitev je v nekaterih primerih potrebno plačilo v skladu z našo ponudbo in dogovorom med ponudnikom in kupcem. Plačljive storitve so jasno označene. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Naročene storitve bodo opravljene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o nakazilu, razen če je to v dogovoru ali pogodbii navedeno drugače.

2. Pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja začnejo veljati z dnem, ko so naročniku posredovani podatki za dostop do storitev oziroma z dnem podpisa pogodbe. Podatki so posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov.

3. Naročnik bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku označenem na predračunu in na pravilen sklic. V primeru, da želi naročnik spremeniti plačilno obdobje, nam mora to sporočiti vsaj 10 dni pred iztekom plačilnega obdobja preko e-pošte.

4. Vsa vplačila so nepovračljiva, razen če se ponudnik odloči drugače.

5. Naročnik je dolžan v celoti poravnati vse obveznosti do ponudnika, nastale do dne prekinitve naročniškega razmerja. Le to mora biti podano pisno oziroma na ponudnikov kontaktni elektronski naslov.

6. Ponudnik si pridržuje pravico, da 7 dni po poteku plačilnega obdobja storitev prekliče, v kolikor ne prejme plačila ali potrdila, da je storitev plačana. Ponovno naročilo storitve ob neplačilu se zaračuna po trenutno veljavnem ceniku.

7. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen in lastnosti (specifikacije) paketov. Spremembe nastopijo v veljavo z naslednjim izstavljenim predračunom.

8. Če pride do zaračunavanja napačnega zneska, ima ponudnik pravico znesek popraviti in je dolžan o tem naročnika obvestiti. Naročnik v celoti razume in se strinja, da mora plačati popravljeni znesek.


2.Člen: Zlorabe strežnika

1.Pridržujemo si pravico, da odstranimo kakršnokoli vsebino in prekličemo naročila storitev osebam, ki delujejo v nasprotju s pogoji in načinom poslovanja Viverius IRDZ.

2. Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo:

1. Žaljive vsebine in komentarji med samo izvedbo storitev izobraževanja.
2. Nespoštljivo ravnanje do osebja Viverius IRDZ pred, med ali po izvedbi izobraževnj.
3. Kršenje avtorskih pravic posredovanih vsebin ali drugih avtorskih pravic.
4. Varnost podatkov.
5. Posredovanje reklamnih in drugih vsebin brez dovoljenja ponudnika ali izkoriščanje kontaktov ostalih udeležencev izobraževanja v propagandne in druge namene.
6. Kršenje medicinskega kodeksa in primerne obravnave pacientov.


3.Člen: Odškodnine in nadomestila

1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank in zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnostjo uporabe storitev ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika.

2. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih storitev.

3. Naročnik ali uporabnik storitev razume in se strinja, da ni mogoče prenesti odgovornosti za njegovo neustrezno spletno povezavo ali nepoznavanje programske opreme. Ponudnik nudi naročniku ali uporabniku podporo pri uporabi storitev, vendar njenega delovanja ne mora garantirati s svojim premoženjem in z odškodnino.

4. V primeru nerazumevanja navodil in neudeležbe ali neizkoriščenja plačane storitve ponudnik ni dolžan garantirati povračila plačanih sredstev po izvedbi storitve, razen v primeru, ko je dogovorjeno drugače.


4.člen: Odgovornosti in dolžnosti ponudnika

1. Ponudnik se obvezuje, da bo po najboljših močeh skrbel za:

1. nemoteno delovanje storitve,
2. smotrno in pravočasno posodobitev informacij o storitvi in navodil,
3. naročnika obvestil o pomembnih spremembah v času, datumu ali programu izvajanja storitve,
4. v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake,
5. varnost osebnih podatkov.

3. Ponudnik ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo njegovih storitev.

4. Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno, vendar ne omejeno na:

1.škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada strežnika/strežnikov,
2. škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
3. škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
4. škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
5. škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
6. škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
7. škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.

5. Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve ustrezale naročnikovim zahtevam in potrebam.

6. Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov.


5.člen: Kršitev pogojev

1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah zgoraj navedenih členov.


6.člen: Varovanje osebnih podatkov

1. Podatki, ki jih ponudniku posameznik posreduje preko njegovih spletnih strani, bodo varovani v njegovih bazah. Posredovane podatke uporabljene za plačilo, udeležbo in izvajanje naše storitve, bo ponudnik uporabili za:

1. izvajanje storitve strokovnega spletnega izobraževanja, obveščanje o terminu in z izobraževanjem povezanih aktivnostih,
2. izdajo in potrjevanje potrdil o udeležbi in neposreden vpis točk za opravljeno izobraževanja preko portala Zdravniške zbornice Slovenije,

3. analize uporabe storitev po geografski, strokovni in drugi razporeditvi,
4. posredovanje informacij in promocijskega materiala o naših storitvah (če je bila za to podana aktivna privolitev).

2. Osebnih podatkov udeležencev ponudnik v nobenem primeru ne bo negospodarno posredoval tretjim osebam ali objavljal brez izrecnega dodatnega dovoljenja udeleženca.

3. Med izvajanjem storitve si ponudnik pridržuje pravico do avdio in video snemanja komentarjev in programa za namene spremljanja in izboljševanja kakovosti storitve, v promocijske namene ponudnika in dokazilo o opravljeni storitvi.

4. Naročnik ali uporabnik razume in se strinja z uporabo gradiva pridobljenega med izvajanjem storitev v promocijske namene ponudnika in kot dokazilo o opravljeni storitvi.

5. Ponudnik se zavezuje, da bo pri rokovanju in hrambi osebnih podatkov izvajal potrebne ukrepe za ustrezno varnost.

1. Osebni podatki udeležencev se po prijavi hranijo v spletni bazi, ki je zaščitena z močnim geslom.
2. Osebni podatki udeležencev se po udeležbi hranijo v preglednicah z omejenim dostop in varovanjem z geslom. Poleg podatkov se hranijo tudi potrdila o udeležbi.
3. Do osebnih podatkov udeležencev lahko dostopa le določen del odgovornih oseb pri čemer ponudnik zagotavlja sledljivost pri odpiranju in spreminjanju z udeleženci povezanih datotek.
4. Ponudnik se zavezuje, da bo redno spremljal novosti in izpopolnjeval način varovanja osebnih podatkov, ter skrbel za informiranje in skladnost s Splošno direktivo o varovanju osebnih podatkov 2018 (GDPR).

5. Ponudnik bo za namene promocije uporabil tudi anonimne izjave udeležencev. Za navajanje imena in priimka naročnika ali udeleženca ob izjavi bo ponudnik za dovoljenje dodatno zaprosil.


Datum zadnje posodobitve: 20.4.2018